Se alla

Insändare Partistöd

Kommunalt partistöd

Fredag 29 april 2016

Partistöd i Åstorp.

Varje politiskt parti i Åstorps Kommunfullmäktige har ett ekonomiskt stöd från kommunkassan. Stödet skall vara till för att kunna bedriva politisk verksamhet, t.ex. hushållsinformation, utbildningar, möten, ev. lokalhyra m.m.

Den 25 januari 2016 beslöt Åstorps Kommunfullmäktige om 2016 års partistöd. Beslutet blev att varje fullmäktigeparti skall erhålla ca. 15 000 kr./år och varje mandat i fullmäktige erhålla ca. 16 500 kr./år. (Ersättningarna är mycket marginellt KPI-justerade).

Åstorps Kommunfullmäktige består av 31 ledamöter, varav S. 14, SD. 7, M. 5, C. 2, Kd. 1, Mp. 1 och L 1 mandat. Således erhåller S. ca. 245 000 kr/år, SD. ca. 130 000 kr/år, M. ca. 97 000 kr./år, C. ca. 48 000 kr./år, Kd. Ca. 31 000 kr./år, Mp. Ca. 31 000 kr/år och L. ca. 31 000 kr/år.

Frågan är då om exempelvis S. som har nästan 8 gånger så stort partistöd som Kd., Mp. och L. är rättvist fördelat, med tanke på vad stödet skall och bör användas till.

Mp. och L. har lämnat in en gemensam partimotion till fullmäktige, där man yrkar på att det totala stödet skall utgöra 12 av föregående års prisbasbelopp, och där 50% skall vara partistöd och 50% skall vara mandatstöd.

Med detta förfarande skulle stöden bli mycket rättvisare och kommunkassan spara in ca. 90 000 kr./år av skattebetalarnas pengar. När väl motionen skall behandlas kan man hoppas på ett stort stöd från alla som värnar om demokrati och skattepengar.

Mats Lindskog, Hyllinge (L)