Se alla

Ansvarsfull migration

hand i hand med ansvarsfull integration.

Onsdag 8 juni 2016

Insänd till NU

Ansvarsfull migration måste gå hand i hand med ansvarsfull integration.

 

Med ett ökat antal flyktingar, anhöriginvandrare och arbetskraftsinvandrare ställs stora krav på samhället, som svenskundervisning, bostäder och arbeten. Fler människor med annat modersmål medför ökade kostnader för svenska för invandrare ( Sfi ). Grundskolan behöver mer resurser för svenska två, modersmålsundervisning, introduktionsklasser och liknande insatser. En väl fungerande svenskundervisning är en förutsättning för integration. De nyanlända barnen får inte den hjälp och det stöd som behövs i skolan. De vuxna behöver yrkesutbildningar, ibland kopplat till validering av tidigare utbildning och erfarenhet.

En human och generös flyktingpolitik ställer krav på den enskilda kommunen, det räcker inte med en god migration. En ansvarsfull migrationspolitik måste gå hand i hand med en ansvarsfull integrationspolitik. När människorna får asyl och uppehållstillstånd så är meningen att de ska lämna migrationsboendet för eget boende och arbete. Det är viktigt att kommunerna tar ansvar för dessa människor och erbjuder svenskundervisning helst redan under migrationsboendet. Så sker inte idag, eftersom det saknas resurser för detta? Det finns inte heller tillräckligt med lägenheter för de som fått uppehållstillstånd, därför måste det byggas fler bostäder för alla som bor i Sverige oavsett bakgrund.

 

Migration bekostas av staten medan integration till stor del är ett ansvar för kommunerna. Om enskilda kommuner saknar resurser för att möta nyanlända barn och vuxna på bästa sätt så måste staten bidra. Om staten inte har resurser till detta har vi ett stort problem. Invandrare med egen bostad, eget arbete och barn i skolan är på väg att integreras i det svenska samhället och blir positivt bemötta i lokalsamhället. Men de andra som av olika anledningar inte har bostad och eller arbete hamnar i ett utanförskap, som inte sällan leder till kriminalitet och andra problem. Dessa grupper blir sämre bemötta i lokalsamhället och bildar grogrund för främlingsfientlighet och i en del fall rasism. Politiken måste ta detta på allra största allvar och söka lösningar. Vi kan ställa krav tex på att invandrare i större utsträckning flyttar till de orter där jobben och bostäderna finns och att icke laglydiga utvisas ur landet.

En lösning är att också diskutera någon form av begränsning av invandringen, en reglerad invandring där man i förväg bestämmer vilka resurser som finns. Låt inte heller en del av biståndsbudgeten gå till flyktingmottagande, det är ingen socialliberal politik. Tvärtom är det fortsatt viktigt med bistånd till fattiga och utsatta länder. Sverige ska givetvis ha en fortsatt human och generös invandrarpolitik, men invandrarna måste tas emot på ett värdigt sätt och ges reella möjligheter att integreras i det svenska samhället.

 

Åstorps lokalavdelning, Folkpartiet Liberalerna

Genom Bodil Hellberg (ordförande)