Se alla

Nyheter Maj 2023

Tisdag 9 maj 2023

Äldreomsorgen

I kommunfullmäktige har Liberalerna i Åstorp under en tid drivit frågan om luftkonditionering på Vidåsen äldreboende.  Ola Nilsson, ersättare i kommunfullmäktige, gjorde en stabil insats i fullmäktiges talarstol. Han lyfte fram behovet av ventilation och eventuella kylaggregat på våra äldreboenden inför stundande sommar. Ola Nilsson poängterade att äldre är en av de grupper som drabbas värst av klimatförändringar, och därför är långsiktighet i frågan är viktig. Styret svarade att de kan köpa in fläktar till sommaren. Frågan kommer bevakas och följas upp!

Stängning av Trädgårdsgatan

Åsa Holmén, ordinarie ledamot i kommunfullmäktige som tar mest talartid och är alltid väl förberedd samt påläst. Hon tog upp ämnet om stängning av Trädgårdsgatan genom en interpellation, något hon motsatte sig. För det första har kommunen Arena Åstorp, ishallen och Bjärshögs idrottsplats i anslutning till Trädgårdsgatan. För det andra finns det en trafikutredning som inte bekräftade eventuella trafikproblem på Trädgårdsgatan. Gatan har redan smalnats av och hastigheten har sänkts. Visserligen hävdar Socialdemokraterna och styret (M, SD och KD) att de fått in ytterligare klagomål, men då måste de redovisa dessa klagomål! Beslut kan inte tas på vaga grunder och som påverkar flera av kommunens invånares möjligheter att ta sig till en idrottsplats. Liberalerna i Åstorp vill inte bygga hinder utan förutsättningar. Vår ståndpunkt är att trottoarer kompletteras längst med båda sidor av Trädgårdsgatan, ytterligare träd planteras och gatan förfinas.

Vattenreservoaren på Björnås

Den nya vattenreservoaren på Björnås är en het fråga och med god anledning. Att anlägga en vattenreservoar är av yttersta vikt för att säkerställa vattenförsörjningen för kommunen. I det råder ingen tvekan! Vi anser att nuvarande förslag av placering  på Söderåsen är bra då platsen fyller sin funktion. Men hur den ska byggas är ett dåligt och inte genomarbetat förslag eftersom den ligger i närheten av bebyggelse och ett populärt promenadstråk. Utformningen måste ta hänsyn till estetiska aspekter, omgivningen och vad grannar tycker. De skall ju leva med designen i många år framöver. Istället för att utforma Åstorps nya vattenreservoar till en betongbunker med flera meter höga betongväggar, tycker Liberalerna att reservoaren grävs ned, förfinas och integreras med omgivningen. Goda exempel på det finns redan!


Så här kan det se ut!

Bebyggelse och samhällsutveckling

Det har rätt rena vilda västern beträffande bygglov, och inte minst på Björnås. Givetvis ska kommunen ha en stringent och rättvis,  linje för alla i sina beslut. Längst med Smedjehusvägen finns en oanvänd äng med träd och sly som föreslås bebyggas. Ett förtätat Björnås påverkar trafiksituationen och områdets särskilda charm och identitet.  Vi tycker att en fördjupad översiktsplan krävs! Vår ståndpunkt är att det ska vara rättvist vem som får bygga och att området inte påverkas negativt. Vad tycker ni som bor på Björnås?

Skolan 

När budgeten togs var det uppenbart att Bildningsnämnden hade tilldelats en för låg budget trots oförändrad ram. Budgeten för 2023 togs av styret utan hänsyn till lönerevision eller inflation. Förvaltningens förslag på besparingar är omfattande och omöjlig att genomföra. Utökade undervisningstimmar och  uppsägning av personal är oroväckande. Risk- och konsekvensanalyserna som kommit från rektorsområdena visar på alldeles för stora försämringar för att accepteras i ett välfärdssamhälle.

Men vi ser andra lösningar! För det första kan budgeten för Åstorps kommun överskridas om överskott redovisats från föregående år. För det andra kan Åstorps kommun spara i växande förvaltningar. Kommunfullmäktige måste besluta om en tilläggsbudget för 2023. Resurser finns i form av ett rejält överskott från 2022.  Liberalernas budskap är enkelt, det går inte att spara på framtiden och våra barn. Skolan går först!

Att vara liberal

Avslutningsvis önskar vi beskriva vad det innebär att vara Liberal. För partiet Liberalerna började allt med kampen för rösträtt, både för kvinnor och män. Då fanns det många som var emot idén allmän rösträtt och yttrandefrihet. För en liberal är det självklart alla ska ha friheten att forma sitt liv oavsett kön, inkomst, bakgrund eller förutsättningar. Ordet Liber betyder just frihet. Det är du som ska bestämma över ditt liv och bli bemött med respekt för den du är. Ser du ett problem i Åstorp, eller har en hjärtefråga du vill driva? Kontakta oss och kom till ett av våra månadsmöten, vi välkomnar alla som vill bli medlemmar och delar de liberala värdena. Och som sanna Liberaler anser vi att engagemangsnivån är upp till var och en beroende på intresse eller livspussel.

MVH/ Liberalerna Åstorp