Se alla

Budgetförslag

Svenskundervisning för flyktingar

Tisdag 19 april 2016

Ökat antal flyktingar, anhöriginvandring och arbetskraftsinvandring ställer stora krav på samhället som svenskundervisning, bostäder och arbeten. Fler människor med annat modersmål som bosätter sig i Åstorps kommun medför ökade kostnader för svenska för invandrare ( SFI. ). En väl fungerande svenskundervisning är en förutsättning för integration. En human och generös flyktingpolitik ställer krav på den enskilda kommunen, det räcker inte med en god migration. En ansvarsfull migrationspolitik måste gå hand i hand med en ansvarsfull integrationspolitik. När människorna får asyl och uppehållstillstånd så är meningen att de ska lämna migrationsboendet för eget boende och arbete. Det är viktigt att kommunen tar ansvar för dessa människor och erbjuder svenskundervisning redan under migrationsboendet. Så sker inte i Åstorp, eftersom Komvux saknar resurser för detta. Lämpliga bostäder saknas också.

Åstorps kommun tar emot ensamkommande flyktingbarn, för närvarande finns nio  pojkar i kommunens boende. Detta tillsammans med ett ökat antal övriga nyanlända barn ställer ökade krav på svenskundervisning i grundskolan. Det behövs ökade insatser för modersmålsundervisning, svenska som andra språk och introduktionsklasser.

Sammantaget behöver Bildningsförvaltningen ökade resurser för att möta nyanlända barn och vuxna på bästa sätt. Vid Kommunfullmäktiges budgetförhandling lade Folkpartiet fram ett eget budgetförslag, i vilket vi bland annat yrkade på en utökad ram för Bildningsförvaltningen motsvarande två tjänster. Folkpartiet fick dock inget gehör för detta. Budgeten blev återremitterad efter det att Nya Moderaterna och Sverigedemokraterna yrkat detta, ärendet kommer upp igen den 15 december. Folkpartiet ser då fram emot ett mer positivt mottagande av hela eller delar av sitt budgetförslag.

Åsa Holmen Fp.                                                                          Bodil Hellberg Fp.

Ledamot Kommunfullmäktige.                                                    Ledamot Bildningsnämnden.