Se alla

Budget 2024

Ändringsyrkande

Söndag 3 december 2023

I svåra tider med lågkonjunktur och hög inflation räcker resurserna inte till allt. Då är det viktigt att prioritera skola, vård och omsorg.

Regeringen stärker i budgetpropositionen för 2024 de generella bidragen för Åstorps kommun till välfärdssektorn med ca 10.9 miljoner, det allra mesta bör balansera för utgifter inom Bin och Soc. Utöver det beräknas intäkterna för 2024 öka med 34 miljoner och resultatutjämningsreserven ligger på 49.8 miljoner.

Skolan

Bristfälling arbetsorganisation

Åstorps kommuns lärartäthet har under flera år legat märkbart under riksgenomsnittet, men förbättrades något under 2022 till 11,9 elever per lärare mot riksgenomsnittet på 11,8 (SKR: https://kolada.se/verktyg/jamforaren/?focus=16649&report=115126). Åstorps kommun ligger inom den tredjedelen med lägst lärartäthet nationellt. I jämförelse med andra mindre kommuner är lärartätheten i det lägre skiktet. Närliggande jämförbara kommuner, som Klippan och Bjuv, låg 2022 på 11,6 respektive 10,5 elever på lärare i lärartäthet. Facken flaggar med illröda varningsflaggor för samtliga skolformer, från förskola till vuxenutbildning att verksamheterna är underfinansierade för det primära uppdraget, undervisningen! I förskolan ökar antalet barn i grupperna, klasstorlekar ökar, resurspersoner och elevassistenter har sagts upp och fler riskerar att varslas. Samtidigt belyser facket bristfällig arbetsorganisation på förskolan, brist på speciallärare, brist på studiehandledare, brist på assistenter och för många medarbetare per biträdande rektor.

Mål förankras inte i verksamheten

Samtidigt avser Åstorps kommun att ”skapa en skola i framkant och förutsättningar för livslångt lärande” och att ”långsiktigt hushålla med mänskliga och materiella resurser”. Fina ord som inte syns i siffrorna! En budget som inte är anpassad efter verkligheten där skolledarna saknar de ekonomiska förutsättningarna för att fullfölja skollagens krav, inte minst för de eleverna i behov av särskilt stöd, och arbetsmiljölagen.

Bidrag används felaktigt

Kommunen ska vidare inte felaktigt använda kunskapsbidraget, som Sveriges skolledare lyfter fram, (tidigare kallat Likvärdig skola) för att balansera eventuella underskott då det explicit ”ska användas till utökade insatser eller nya insatser som stärker likvärdigheten och kunskapsutvecklingen för eleverna i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet.” Men det handlar inte enbart om att få in mer pengar i systemet, utan att förvalta befintliga medel klokare.

Vad behövs göras?

Under 2024 behövs en genomlysning av ledningsorganisationen och tjänster på förvaltningsnivå. En effektivisering är att skrota systemet med områdesrektorer och låt varje skola ha sin rektor. Frigör rektorerna från central mötestid så de kan utföra sitt uppdrag på skolan. En annan är att skala ner och effektivisera på förvaltningsnivå och andra tjänster vars primära arbete inte är att möta barn och elever i sitt dagliga arbete. En genomlysning av avtal för licenser för dataprogram, tjänster och konsulter behöver även ske.  Vilka används, vilka används inte, säg upp de avtal som inte används.

Kultur och fritid

En tjänst inom ramen för ett kompensatoriskt uppdrag inom Kultur- och fritidsförvaltningen känns fel när resurserna är knappa. Den resursen behövs bättre i skolan som har ett stort kompensatoriskt uppdrag så att elever utvecklas efter var och ens fulla potential. Fritidsbanken finns idag i dyra lokaler mitt i byn, kanske nödvändigt när verksamheten startade men nu är verksamheten etablerad, därför bör hyresavtalet sägas upp när avtalet går ut 2025. Fritidsbanken kan då inrymmas i en billigare lokal exempelvis på en idrottshall.

Vård och omsorg

Befolkningen blir allt äldre och fler personer kommer att behöva vård och omsorg. Efterfrågan på utbildade undersköterskor och vårdbiträden kommer att öka. Då gäller det att vara en attraktiv arbetsplats. Backsippan som nyligen lades ner kommer nu att åter öppnas för särskilt boende igen efter viss välbehövlig renovering. Det är svårt att göra prognoser även för de äldre. Rätt bemanning på olika enheter är viktigt för att personalen ska orka med sitt arbete. Rehabilitering och olika hjälpmedel är viktiga för människors välbefinnande. Styrets föreslagna budget tar inte höjd för ett ökat behov av fysioterapeut för de tillkommande vårdtagarna. Fysioterapeuterna och hjälpmedelsförrådet finns idag i Backsippans lokaler, hur blir det i fortsättningen? Det är mycket beklagligt att Åstorps kommun inte har råd att i fortsättningen låta Punkthuset och Rönnåsen får vara ett trygghetsboende.

Ändringsyrkande

Resursförstärkning (tkr)

+ 3000 lärare/speciallärare lågstadiet

+ 500 förberedelseklass

+ 1500 bemanning särskilt boende och ordinärt boende

+ 700 fysioterapeut

Ej prioriterad verksamhet, indragningar (tkr)

– 783 1.0 tjänst HR-utvecklare

– 700 kompensatoriskt uppdrag kopplat till kultur-och fritidsnämnden

– 500 offentliga rummen

– 500 helårsarvoden och timarvoden

– 3217 användning av resultatutjämningsreserven